دسته بندیبرق
فرمت فایلdoc
حجم فایل3.687 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

پیشگفتار                                        1

فصل اول                                     3 

طرح تحقیق                                           3 

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                         4

اهمیت انجام تحقیق                                   6

اهداف كلی تحقیق                                     6

هدف های ویژه  تحقیق                                      6

روش انجام تحقیق                                     7

فصل دوم                                  8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن                             8

2_1: تاریخچه                                        9

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد                                 11

الف) آنتن هرتز                                           11

ب) آنتن ماركنی                                      11

پ) آنتن شلاقی                                        12

ت ) آنتن لوزی ( روبیك)                                   12

ث) آنتن V معكوس                                    12

ج) آنتن ماکروویو                                    13

چ) آنتن آستینی                                           16

ح) آنتن حلزونی                                           16

ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA                     17

2-3 : پارامترهای آنتن                                        18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها                                18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی                        18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی                              19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین                   22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده                          22

جهت دهندگی آنتن ها                                       23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان                             23

شعاع های فرعی آنتن ها                                    24

مقاومت پرتو افكنی  آنتن                                      25

امپدانس ورودی آنتن                                       25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها                           26

طول موثر آنتن                                       27

پهنای نوار فركانس آنتن ها                                27

پلاریزاسیون آنتن ها                                       28

پلاریزاسیون خطی                                      29

پلاریزاسیون دایره ای                                          30                                                                                                           

پلاریزاسیون بیضوی                                    30

ساختمان مكانیكی آنتن ها                                  31

اندازه آنتن                                         31

نصب آنتن ها                                         31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها                        32

رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها                     33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی                               34

فصل سوم                                  35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                       35

2-1:سخت افزار شبکه                                       36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network)                      37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)                37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)                    37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network)                  37

2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network)                     39

2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network)                   39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network)                         41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)                           42

2-2: نرم افزار شبکه                                      42

2-2-1:لایة فیزیکی (Physical layer)                            46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)                46

2-2-3:لایة شبکه                                      47

2-2-4:لایة انتقال(Transport layer)                            47

2-2-5:لایة کاربرد (Application layer)                      47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11)                           48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11                                49

2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11                                  49

2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده                             51

2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16                                  52

فصل چهارم                                   55

آنتن های هوشمند                                     55

 بخش اول                                        56 

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم                       56

تداخل هم کانال                                           57

اثرات محوشدگی                                       57

4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند                        60

4- الف - 2: مدلهای کانال                                 62

4-الف-2-1:مدل لی Lee s Model                           62

4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

Spread scatterers                                    63

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model)                   64

4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)      65

3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(GWSSUS)model                                   65

3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)                 66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))                 67

4-الف-2-9: مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)                  68

4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف                   68

انواع آنتن های هوشمند                                    70

4-الف-4:ردیابی وتكنیك های بیم آرایه سوئیچ شده                    74

4-الف –5: راهبردهای شكل دهی بیم ثابت                         75

4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شكل دهی بیم                          76

4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شكل دهی سیگنال                     77

4- الف-6-2: تركیب های آرایه ای تنظیمی                        80

 4-الف –6-3: تركیب آرایه پرتو سوئیچ شده                      81

مثال 1-4                                        85

4-الف-7: نكات نتیجه گیری شده                                 88

بخش دوم                                         89 

آنتن های آرایه فازی                                      89 

4-ب-1:تاریخچه                                       89

4-ب-2: انواع آرایه ها                                    89

4-ب-2-1: آرایه های خطی (Linear Array)                       90

4-ب-2-2:آرایه های مسطح (Planar Array)                       90

4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی                                  92

4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز                             92

4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر                93

فصل پنجم                                    95 

نتیجه و ﭘیشنهاد                                     96

منابع                                               97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                     صفحه

شكل2.1:آنتنVمعكوس                                                                                      12 

 شكل 2.2 : آنتن های بوقی مستطیلی. الف- بوق قطاعی صفحه H ؛ ب - بوق قطاعی صفحه

 E ؛ ج- بوق هرمی.                                                                                             14

شكل 2.3 :  الف- آنتن دو مخروطی نا محدود ؛ ب- آنتن دو مخروطی محدود                   15

شكل2.4: الف- پرتو تشعشعی یك آنتن دو مخروطی نامحدود ؛ ب- آنتن دیسك و مخروط      16 

شكل 2.5 : آنتن حلزونی                                                                                      17

شكل 2.6: دستگاه مختصات كروی                              19

شكل2.7 : نمونه نمودار پرتو افكنی سه بعدی                         20

شکل 2.8: نمودار پرتو افکنی میدان الکتریکی یک آنتن.                            21

شکل2.9: ترتیب آنتن ها در تعیین نمودار پرتو افکنی                                                   22

شكل 2.10: نمودار پرتو افكنی یك آنتن عملی.                                                           24

شكل2.11: مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات                                                         26

شكل2.12: آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن؛ الف: آنتن        ب: مدار معادل             26

شكل2.13:آنتن خطی به طول                                                                               27                                   

شكل2.14: وضعیت آنتن فركانس 30 كیلو هرتز                                                         32

شکل 1،3: لایه ها و پروتکل ها و واسطه ها                                                                44

شکل 3,2:انتقال اطلاعات در یک شبکه 5 لایه                                                            45

شکل 3،3: پشته پروتکل 802.11                                                                           49

شکل3,4:پشته پروتکلی16,802                                 51

شکل3,5: محیط انتقال در 802.16.                                                                        52

شکل 3,6: فریم ها و برش های زمانی در روش) TDD(Time Division Duplexing     54

شکل 4.1: مدل لی (ES انتشار دهنده موثر ؛ MU: ایستگاه پایه ؛ AE عنصر آرایه)             63

شکل 4.2: یک مجموعه ای انتشار دهنده های یکسان که بطور یکنواخت و مجزا

&n

:: برچسب ها : آنتن , انواع آنتن ها , آنتن هرتز , آنتن ماركنی , آنتن شلاقی , آنتن لوزی ( روبیك) , آنتن V معكوس , آنتن ماکروویو , آنتن آستینی , آنتن حلزونی ,

ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیبرق
فرمت فایلdoc
حجم فایل214 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : آز الکترونیک صنعتی ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیکامپیوتر
فرمت فایلdoc
حجم فایل818 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطا لب

 

1- مقدمه

2- بلوك و دیاگرام دستگاه

3- توضیح عملیات قطعات رسم شده در بلوك دیاگرام

     الف 89C51(1)

     ب 89C51(2) 

     ج HIN 232 

     د- مدارات یكسو كننده و تقویت كننده

     ه تراشه ADC808

     و طرز كار LCD

4- شرح كار دستگاه

5- مشخصات دستگاه

6 مزایای دستگاه

7- سخت افزار دستگاه

8- مدارات قسمت نمونه گیری ولتاژ و جریان

9- طرز كار ADC 808

10- نرم افزار دستگاه

11- شرح عملكرد نرم افزار

12- شرح كلیدهای مختلف نرم افزار

13- آنالیز اطلاعات ذخیره شده

14-توضیحات نرم افزار اسمبلی میكرو پروسسورها

15- توضیحات نرم افزار تحت ویندوزبا Visual C++

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : طرز کار دستگاه کامپیوتر , کامپیوتر , طرز كار LCD , رم افزار اسمبلی میكرو پروسسوره , نرم افزار تحت ویندوزبا Visual C ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیبرق
فرمت فایلdoc
حجم فایل3.327 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

فصل 1- موتورهای القاء یكفاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1-1- ساختمان و طرز كار موتورهای القاء یكفاز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

1-1-1- تئوری میدان دوگانه دوار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

1-1-2-تئوری میدانهای متقاطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1-2- موتور القاء یكفاز با راه اندازی خودبخود. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 8

1-3- موتور القاء با راه انداز خازنی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1-3-1- محاسبات سیم بندی موتورهای یكفاز با سیم بندی استارت موقت . . . . . . . . 11

1-3-2- محاسبه تعداد دور كلافهای موتورهای یكفاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1-4-انواع موتورها با خازن راه انداز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

1-5- موتور خازنی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1-5-1- موتور خازنی تك مقدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1-5-2-موتور خازنی دو مقدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .26  

1-6- موتورهای یكفاز با قطب چاكدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

فصل 2- موتورهایی كه از طریق رتور راه اندازی می شوند . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2-1- موتور های ریپولسیونی ( دفعی ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2-1-1-ساختمان موتور ریپولسیون  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 

2-1-2- اصل ریپولسیون. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2-1-3- موتور ریپولسیون جبرانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

2-1-4- موتور القاء با راه انداز ریپولسیون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

2-1-5- موتور القاء - ریپولسیون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2-2- موتور هایی سری جریان متناوب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

2-2-1- موتور اونیورسال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

2-3- موتورهای سنكرون یكفاز بدون تحریك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2-3-1- موتور مقاومت مغناطیسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

2-3-2- موتور سنكرون پسماندی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : موتورهای تک فاز , موتورهای القاء یكفاز , موتور خازنی تك مقدار , موتور اونیورسال , موتورهای سنكرون یكفاز بدون تحریك , موتور مقاومت مغناطیسی , موتور سنكرون پسماندی ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیکامپیوتر
فرمت فایلdoc
حجم فایل89 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

انواع ترانزیستور

فهرست مطالب :

عنوان :                                                                           صفحه :

تاریخچه ترانزیستور.................. 1

ترانزیستور چیست..................... 1

ترانزیستور چگونه کار می کند ........ 2

ترانزیستور چه کاری انجام میدهد ..... 4

اختراع رادیو ....................... 6

مشکل آشکار سازی .................... 7

تقویت............................... 8

لامپ های خلأ یکسوساز.................. 9

تقویت کنندگی لامپ خلأ ................ 10

ترانزیستور.......................... 11

ترازیستور دوقطبی پیوندی ............ 17

انواع ترانزیستور پیوندی ............ 18

ساختمان ترانزیستور پیوندی .......... 19

طرزکار ترانزیستور پیوندی ........... 19

نحوه اتصال ترانزیستورها ............ 20

اتصال کلکتور مشترک.................. 21

ساختار و طرز کار ترانزیستور اثر میدانی فت 26

منابع .............................. 29

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : انواع ترانزیستور , ترانزیستور , اتصال کلکتور مشترک , ترانزیستور پیوندی , ترازیستور دوقطبی پیوندی ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیبرق
فرمت فایلdoc
حجم فایل745 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

یک موتور الکتریکی ، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در عملکرد ، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی الکتروستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند، هم وجود دارند.

فهرست مطالب :

 

عنوان :                                                                          صفحه :

مقدمه  .............................  1

ساختار ماشینهای الکتریکی............ 1

انواع موتور های الکتریکی............ 2

موتورهای AC‌ .......................  5

موتورهای پله ای ....................  7

نحوه حرکت موتورهای الکتریکی......... 10

موتورهای خطی .......................  11

انواع ژنراتورهای DC‌................ 13

انواع مفصل ها ......................  16

منابع .............................. 25

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : ماشینهای الکتریکی , ساختار ماشینهای الکتریکی , انواع موتور های الکتریکی , موتورهای AC , موتورهای پله ای , نحوه حرکت موتورهای الکتریکی , موتورهای خطی , انواع ژنراتورهای DC‌ , انواع مفصل ها ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیبرق
فرمت فایلdoc
حجم فایل845 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده   

کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر  G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم .

روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن  زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به 30%  کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی           و  شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار                                ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان                  نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم , Real Time Implementation of G728 , Speech Codec using , TMS320C5402 , کدینگ و فشرده سازی صحبت , پیاده سازی بلادرنگ ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیکتاب
فرمت فایلpdf
حجم فایل1.359 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

20مقاله به زبان فارسی و انگلیسی در زمینه مدیریت اموزشی و آموزش از راه دور

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : مجموعه مقالات در زمینه مدیریت اموزشی و آموزش از راه دور ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل148 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction)

بسیارى از روانشناسان تربیتى و مربیان آموزشى اعتقاد دارند که موقعیت یادگیرى باید چنان سازمان‌دهى شود که هر شاگرد بر اساس توانایى‌هاى خود به فعالیت و یادگیرى بپردازد. براى نیل به چنین هدفی، روش‌هاى آموزش انفرادی، روش‌هاى بسیار مناسبى هستند؛ زیرا در این نوع از روش‌ها، شاگردان بر حسب توانایى‌شان پیش مى‌روند و معلم نیز وقت کمترى صرف تدریس و زمان بیشترى صرف رسیدگى به فرد فرد شاگردان مى‌کند. البته اولین و اساسى‌ترین گام در راه تحقق چنین هدفى پذیرفتن مفهوم ‌‌شاگرد محوری در طراحى و آموزش است. در بسیارى از مواقع، دستیابى به هدف‌هاى آموزشى از طریق آموزش انفرادى بسیار آسان‌تر و امکان‌پذیرتر از روش‌هاى سنتى دیگر است، بویژه اگر روش آموزش انفرادى به طور صحیح بکار گرفته شود، روحیه استقلال‌طلبى شاگردان در اجراى طرح‌هاى کوچک و بزرگ تقویت مى‌شود. آموزش انفرادی، الزاماً به معناى آموزش یک نفر شاگرد توسط یک معلم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : روش ها وفنون تدریس , عنوان تدریس , مهارتهای آموزشی ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلdoc
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جمع‌آوری زباله های قابل بازیافت علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، در صورت جدا سازی می‌تواند به عنوان مواد اولیه بسیاری از كارخانجات تولیدی به حساب آید. جمع‌آوری ضایعات پلاستیكی و وارد كردن آن در چرخه تولید می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و به كار گیری سرمایه های سرگردان در زمینه تولید برخی محصولات پلاستیكی از قبیل تولید تابلوهای راهنمایی و رانندگی ،‌تولید سطل های زباله و .... استفاده گردد.

      مراحل بازیابی ضایعات پلاستیكی بشرح زیر می‌باشد:

      1-دسته بندی ضایعات : پس از جمع‌آوری باید ضایعات بر حسب نوع مواد از قبیل پلی پروپیلن و پلی اتیلن و نرمی و سختی دسته بندی گردند.

      2-خرد كردن و آسیاب كردن : مواد نرم و مواد سخت باید بطور جداگانه و توسط آسیاب خرد گردند. اندازه ذرات به دست آمده معمولا تغییر می‌نماید و بر

اساس شرایط مصرف آن معمولا اندازه ای كه مصرف می‌شود دارای اندازه ای كمتر از یك اینچ می‌باشد.

      3-شستشو : ذرات به دست آمده از مرحله دوم باید مورد شستشو قرار گیرند ، ذرات سخت را می‌توان در ماشین های شستشوی آبی تمیز نمود به این منظور می‌توان از پودر كربنات سدیم یا پودرهای شوینده معمولی استفاده نمود.

     4- آب گیری و خشك كردن: ذرات شستشو شده دارای آب و رطوبت هستند و بنابر این آب آنها باید گرفته شود و در كوره حرارتی رطوبت زدایی شوند.

     5-گرانول كردن : برای آماده كردن ذرات آسیابی جهت استفاده در فرایندهای پایین دستی و یا به منظور كامپاوند كردن با مواد دست اول ،‌ ذرات آسیاب شده تمیز باید به شكل گرانول در آیند.

اكسترودرهای مورد استفاده جهت گرانول سازی سه نوع هستند كه برای PVC یا PET و متفرقه بكار می‌روند.

    ماشین مورد استفاده جهت كار بر روی ضایعات ثانویه عبارت از سیستم برش سرد می‌باشد . در مرحله گرانول سازی می‌توان رنگینه ها و یا رنگدانه ها را به پلاستیك افزود. ماشین مورد استفاده جهت كار بر روی ضایعات اولیه سیستم برشی است كه به وسیله گاز خنك خواهد شد.

      ضمن اینكه نیاز این طرح برای بكارگیری نیروهای متخصص و فاقد تخصص فرصت مناسبی را برای اشتغال نیروهای متخصص و آموزش افراد كم تخصص در حین كار ایجاد نماید، ضمن اینكه با توجه به  ماهیت این فعالیت تولیدی می‌توان از نیروی كار بانوان در رده‌های تخصصی و كارگری نیز  بنحو مقتضی استفاده نمود.   

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیكی، تولید نایلون , طرح توجیه بازیافت مواد پلاستیكی، تولید نایلون , طرح توجیه تولید نایلون ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلdoc
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمـه :

 

    درخت خرما درمیان ساكنین مناطق خرما خیز ، درخت روزی وبركت نامیده شده وبخش اعظم انرژی مورد نیاز آنان را تامین می كند. بعلاوه ، در میان ساكنین سایر نواحی نیز به عنوان یك ماده غذایی خوشمزه وانرژی زا ، علاقمندان بسیاری دارد. با عنایت به تركیبات اصلی خرما،خصوصا میزان موادقندی آن كه بطور متوســــط بین 75 تا80 درصد می باشد،به ارزش غذایی آن بیشتر پی می بریم .

    هر100 گرم خرما(قسمت خوراكی میوه)،حدود248 تا252 كالری انرژی تولید می نماید. مقایسه كالری تولیدی این میوه باسایر میوه های تازه ، پتانسیل بالای آن رانشان میدهد

،بطوریكه می توان آنرا بامیوه های خیلی شیرین وخشك همچون مویز وكشمش بیدانه مقایسه نمود. موادمعدنی موجود درقسمت گوشتی خرما عمدتاشامل پتاسیم، منگنز، آهن، كلسیم، سیلیس و… بوده كه نسبت ومیزان آنها بسته به ارقام مختلف ،متفاوت است.با این وجود، خرما منبع مهمی برای تامین ویتامین بشمار نرفته وتنهابرخی از انواع ویتامین ،شامل ویتامین های, A     B2 وB6  را دارا می باشد.

 

       مصارف خــــرما:

       خرما دارای مصارف بسیارمتنوعی ازقبیل تازه خوری(خارك ورطب)، مخلوط باآجیل(انواع خرمای خشك)، استفاده درطبخ برخی ازغذاها ودسرهای سنتی(رنگینك،حلوا و…)،بصورت شیره ،سس خرما،كمپوت ومرباو…بوده،همچنین مصارف صنعتی آن ازقبیل الكل سازی،تولید اسیدسیتریك،مخمرها،قندمایع(بعنوان ماده اولیه صنایع نوشابه سازی وشكلات وبیسكویت سازی)و… می باشد.بعلاوه برای آن پاره ای خواص طبی نیز متصورند،كه شامل تقویت عمومی ورفع دردمفاصل وكوفتگی میباشد. درسال 1953 نیزدارویی 

بنامDiostulence با خواصی مشابه كورتیزون( ولی بدون عوارض جانبی آن) ازخرما تهیه گردید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : طرح توجیه فنی ، مالی و اقتـصادی بستـه‌بنـدی خــرمـا , طرح توجیه فنی ، مالی و اقتـصادی بستـه‌بنـدی , طرح توجیه بستـه‌بنـدی خــرمـا , طرح توجیهی بستـه‌بنـدی خــرمـا , بسته بندی خرما , احداث کارخانه بسته بندی خرما ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلdoc
حجم فایل17 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

از نظر كاشت و مصرف چای، چیـن اولین محلی است كه این گیاه در آنجا كاشته شده و به مصرف رسیده است . از این كشور ، چای به سایر نقاط عالم برده شده است و در مجموع كاشت چای شروع شده

و به طرف سواحل اقیانوس آرام و پس از آن از طرف جنوب و غرب كاشت چای توسعه یافته و هندوستان و هند و چین و جزایر اندونزی رسیده است . به هر حال چای از هر نقطه ای كه شیوع و ترویجش آغاز گردیده باشد یك نكته روشن و مسلم را در فلسفه وجود خود گنجانده است و آن این كه به عنوان آشامیدنی اساسی مطرح و برای رفع تشنگی و خستگی و راحتی خاطر و اعصاب مفید است.

 

     روش تولید:

    در این روش نخست توسط دستگاه سورتر، طبقه بندی و گردگیری می‌شود و سپس در مخلوط كن، مخلوط می‌گردد و آنگاه به سیلو منتقل شده و از آنجا به دستگاهها شارژ می‌شود، در دستگاه مربوطه چای به میزان مورد نیاز توسط سلیفون مربوطه Sealing شده و سپس توسط كارگر در جعبه قرار می‌گیرد و بعد به داخل كارتن گذاشته می‌شود.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته بندی چای , طرح توجیه فنی ، مالی بسته بندی چای , طرح بسته بندی چای , طرح توجیهی بسته بندی چای , بسته بندی چای , راه اندازی کارخانه بسته بندی چای ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلdoc
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مواد معدنی مختلفی مانند كلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، آهن، كلر، فسفر، گوگرد و ید نیز در عسل یافت می‌شوند.

 

   عسل به عنوان یك ماده كامل غذایی همچنین دارای انواع ویتامین ها (B1,B2,B3,B5,B6,C,E,K)، اسیدهای آلی ( اسید مالیك، وینیك، سیتریك، لاكتیك و اگزالیك ) و پروتئین‌ها بوده و می‌تواند 315 تا 335 كیلوكالری انرژی ( به ازای هر یكصد گرم ) تولید نماید.

 

     از دیگر سو عسل دارای خواص درمانی، ضد عفونی كنندگی و حفاظت از مواد آلی در مقابل تجزیه و فساد می‌باشد. ابن سینا دانشمند بزرگ ایران در كتاب قانون ، در مورد معجون فلاسفه ( تهیه شده با عسل ) می‌نویسد :« ... در هنگام زیاد شدن بلغم، اندرون را تقویت، نیرو را زیاد، اشتها را باز می‌كند، عسل ، خوراكی است كه جوانی را جاویدان می‌سازد، حافظه را نیرو می‌بخشد و گذشته را در خاطره زنده می‌كند، اندیشه را پاك و زبان را می‌گشاید.»

 

    كلیه موارد مطروحه ، اهمیت استفاده از عسل به عنوان یك ماده غذایی مقوی و همچنین دارویی طبیعی را خاطرنشان می‌سازند. از دیگر سو با عنایت به رشد جمعیت و تنوع محصولات تولیدی و بالا رفتن سطح رقابت در زمینه عرضه انواع محصولات غذایی ، بهبود مستمر كیفیت محصولات و ایجاد تنوع در عرضه مناسب تر، از مواردی هستند كه بایستی هر چه بیشتر مد نظر قرار گیرند. رعایت این موارد می‌تواند منجر به دسترسی آسان و ارزان مصرف كنندگان به مواد غذایی شود. طرح حاضر نیز با مد نظر داشتن «

فرآوری و بسته بندی عسل در ظروف شیشه ای نیم پوندی و ظروف یك‌بار مصرف از جنس پلی پروپیلن یا پلی استایرن » سعی در حصول به هدف فوق را دارد.  

    ضمن اینكه با اجرای این طرح ، می‌توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می‌توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : طرح توجیهی بسته بندی عسل , طرح توجیهی عسل , طرح توجیهی کارگاه بسته بندی عسل , طرح توجیهی کارخانه عسل ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل33 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

این پرسشنامه جهت سنجش وضعیت شفافیت در نظام اداری کشور طراحی شده است. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 22 سوال جهت سنجش 4 بعد زیر می باشد:
شفافیت قوانین و مقررات: سوالات 1 تا 3
شفاف سازی مراحل انجام کار و فعالیت: سوالات 4 تا 10
شفاف سازی معاملات سوالات: 11 تا 16
شفاف سازی امور اداری و استخدامی: سوالات 17 تا 22
فرمت: doc و قابل ویرایش

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پرسشنامه شفافیت در سازمان های اداری کشور پرسشنامه شفافیت پرسشنامه شفافیت در نظام اداری دانلود پرسشنامه شفافیت نظام اداری سنجش شفافیت در نظام اداری ایران پرسشنامه مدیریت دانلود پرسشنامه رایگان پایان نامه شفافیت در نظام اداری ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل29 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

این پرسشنامه جهت سنجش میزان قانون گرایی در سازمانهای دولتی در نظام اداری کشور طراحی گردیده است. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 9 سوال می باشد که دو بعد زیر را مورد سنجش قرار می دهند. این ابعاد و سوالات مربوط به هر کدام به صورت زیر می باشد:

تامین اجرای قانون: سوالات 1 تا 5
شناسایی و انعکاس خلاء ها و ضعفهای قانون با حوزه فعالیت دستگاه به دستگاه مرکزی: سوالات 6 تا 9

فرمت پرسشنامه: doc و قابل ویرایش

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پرسشنامه قانونگرایی در سازمان های اداری کشور دانلود پرسشنامه قانون گرایی دانلود پرسشنامه مدیریت دانلود رایگان پرسشنامه سنجش قاون گرایی ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل69 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

فهرست مطالب :

فصل اول   
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرها
فرضیه های تحقیق
فصل دوم
مقدمه
قوانین یادگیری از نظر روانشناسان
تاثیر تكلیف در یادگیری
آیا تكلیف شب یك ضرورت تربیتی است؟
ملاك های تعیین تكلیف شب
تناسب نوع تكلیف با نوع درس
جایگاه تكلیف
تصحیح تكلیف
تشریح اهداف تكلیف
فواید و مضرات تكلیف
اهداف تكلیف
انواع  تكلیف
حجم تكلیف
رابطه تكلیف با میزان هوش و استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها
تاریخچه تكلیف شب در جهان
تكلیف شب به عنوان یك تجربه یادگیری
اثرات تكلیف شب
نظریات مختلف درباره تكلیف شب
تاریخچه تكلیف شب
تحقیقات انجام شده در ایران
فصل سوم   
روش تحقیق
نوع تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم   
الف- آمار توصیفی
مقدمه و بیان افراد نمونه آماری بر اساس مدرك سابقه، جنسیت و منطقه جغرافیایی
بیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره یك
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره دو
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره سه
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره چهار
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره پنج
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره شش
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره هفت
تجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تكلیف شب سنتی و فعال
آمار استنباطی
بحث و نتیجه گیری
فصل پنجم   
خلاصه پژوهش
عنوان و اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
نوع پژوهش
پیشنهادات
محدودیت ها و موانع
پیوست ها
منابع و مأخذ
فهرست جداول
نمونه فرم پرسشنامه

مقدمه:

   تكلیف همواره به عنوان یكی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی كه از یادگیری وجود داشته، شكل و نوع تكلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت كه یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه، با تعریفی كه از یادگیری می شود توقع اهدافی فراتر از آن وجود دارد. یكی از متغیرهای رایج در مورد یادگیری به شرح زیر است: «یادگیری تغییری است كه در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشد كسب شده نسبت داد.»[1]

به همین دلیل از تكالیف خانه به عنوان تمرین جهت یادگیری و توانایی استفاده می گردد و تكلیف خانه به آن دسته از فعالیت های درسی اطلاق می شود كه در یادگیری های كلاسی جهت انجام دادن در خارج از كلاس درس و مدرسه برای دانش آموزان تعیین می شود.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پایان نامه روانشناسی , دانلود پایان نامه روانشناسی اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
حجم فایل75 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان: دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی

تعداد صفحات: 6

فرمت: PDF

این فایل شامل پرسشنامه خوش بینی- بدبینی به تعداد 24 ضرب المثل می باشد ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پرسشنامه خوش بینی بدبینی ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
حجم فایل76 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان: دانلود پرسشنامه خودابرازی

فرمت: PDF

تعداد صفحات: 5 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه خودابرازی به تعداد 24 پرسش می باشد ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پرسشنامه خودابرازی ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
حجم فایل110 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان: دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)

فرمت: PDF

تعداد صفحات: 9 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجانها) به تعداد 20 پرسش می باشد ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها) ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
حجم فایل97 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان: دانلود پرسشنامه ارزشها
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 9 صفحه
در این پرسشنامه 12 زوج عبارت عرضه شده است ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات، تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری نیز می باشد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پرسشنامه ارزشها ,
ن : دانیال
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
   
خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]